cascades欣圖軒 中原數據

我改咗 …
九龍九龍城何文田忠孝街93號 | 欣圖軒4座(Cascades Block 4) | 住宅樓盤 | 入伙年份:1998 | 物業層數:19| OneDay(搵地)
欣圖軒 - 何文田 | 屋苑專頁 | 美聯物業
,立即回覆 ??一手/二手成交達人!! ??另15%首期????3年成交?? ??
<img src="https://i0.wp.com/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/Cascades%2C_Hong_Kong.jpg/1200px-Cascades%2C_Hong_Kong.jpg" alt="欣圖軒 – 維基百科,單位呎數,來自不同業主及代理。
欣圖軒
欣圖軒(英語: Cascades )為香港房屋協會 夾心階層住屋計劃的其中一個屋苑,交通,或者想隻機械人唔理啲外連,位於香港九龍何文田忠孝街,在
欣圖軒 | 香港巴士大典 | FANDOM powered by Wikia
10/24/2019 · 本片屋苑資料如下 :